Algemene Voorwaarden:

1. Definities en overeenkomst
1.1. Hondenschool: Hondenschool Fenna, gevestigd te Almere Haven
1.2. Cursist: de hondeneigenaar, die de hondenschool inschakelt voor training en opvoedbegeleiding van zijn/haar hond.
1.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de cursist en hondenschool met elkaar aangaan.
1.4. Alle door de hondenschool versterkte cursusmaterialen, adviezen, rapporten en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake cursussen of opvoedkundige behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
1.5. De cursist is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door de cursist of door de cursist meegebrachte hond(en) of bezoekers aan personen, andere honden of goederen. Dit geldt ook voor schade aan materialen en eventuele medewerkers van de hondenschool.
1.6. Deelname aan cursussen of privéles geschiedt geheel op eigen risico.
1.7. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

2. Cursus- en consultafspraken
2.1. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een cursus, behoudt de hondenschool zich het recht voor een cursus te annuleren of groepen samen te voegen. Bij annulering zal restitutie van reeds betaald cursusgeld plaatsvinden.
2.2. De Hondenschool kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

2.3. Voor het uitblijven van het gewenste resultaat kan de hondenschool niet aansprakelijk worden gesteld en blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
2.4. Honden dienen volledig geënt en ontwormd te zijn (pups in ieder geval 1 keer). Of getiterd te zijn.
2.5. Bij besmettelijke ziektes zoals kennelhoest, bacteriële (darm)infecties zoals Giardia e.d. dient u contact op te nemen met de hondenschool. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus als uw hond weer gezond is verklaard door uw dierenarts.
2.6. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of tuig en een lijn van minimaal 1.80 meter maar liever een vaste lijn van 3 meter. Deze zijn bij mij te verkrijgen voor €20. Het gebruik van corrigerende halsbanden (slipketting, pennenband, stroomband) en corrigerende tuigen of flexilijnen/uitrollijnen zijn niet toegestaan mits anders is afgesproken.
2.7. Het gebruik van fysieke en psychische correcties is op de hondenschool niet toegestaan. Dit zal verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van lesgeld bestaat.
2.8. Loopse teven worden toegelaten tijdens de lessen, mits aanwezige reuen hier geen overdreven last van hebben.
2.9. Honden dienen bij het betreden en verlaten van de praktijk en binnen locatie aangelijnd te zijn. Honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft.
2.10. Uiteraard is de hond goed uitgelaten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren op de praktijk of binnen locatie, dan dient cursist dit zelf op te ruimen.
2.11. Cursisten jonger dan 16 jaar dienen altijd begeleid te worden door een volwassene.
2.12. De cursus mag door meer personen met dezelfde hond gelopen worden, mits deze personen op de hoogte zijn van de trainingsmethode.
2.13. Bij extreme weersomstandigheden kan de hondenschool besluiten de les te annuleren of wordt de les verschoven naar een andere locatie of de binnen locatie. Er worden dan in ieder geval oefeningen op film gestuurd. Mochten er meerdere lessen uitvallen kan de hondenschool besluiten in ieder geval 1 les in te halen op een door de hondenschool geplande datum.
2.14. De hondenschool bepaalt dat een hond niet mag deelnemen aan een cursus wanneer er gegronde reden bestaat dat deze een risico vormt voor het welzijn van andere cursisten en hun hond.

2.15 Tijdens prive en gedragsbegeleidingen onderhoudt de cursist contact met de hondenschool via whatsapp, mail of telefoon.

2.16 Zodra er betaald is voor de 3 begeleidingen in de puppy prive begeleiding of gedragsbegeleiding moeten deze lessen binnen 6 maanden gevolgt worden tenzij anders afgesproken.

3. Betaling en annulering
3.1. Inschrijving voor een cursus, prive begeleiding, workshop of lezing verplicht de cursist tot betaling van het cursusgeld, het inschrijvingsgeld dient voor aanvang van de cursus/consult te zijn voldaan. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de hondenschool bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren.
3.2. Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging door de cursist of het gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk. Ook vindt geen restitutie plaats bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van een workshop of lezing.
3.3. De cursist dient zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Je meld je aan en betaald voor de hele cursus, inhalen van lessen is daarom niet mogelijk. Bij niet afmelden vervalt de les.
3.4. De hondenschool behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cursist niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cursist.
3.5. Indien door ziekte of overmacht van de hondenschool een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt deze er zorg voor dat de afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
3.6. De cursist dient minimaal 48 uur voorafgaand aan een consult aan te geven wanneer deze afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan.
3.7. Indien het consult minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd door de cursist, zal 50% van de kosten van het consult in rekening worden gebracht.

3.8. Wordt het consult door de hondenschool geannuleerd, zullen geen kosten worden doorberekend.